چای تی بگ خاک چای نیست

چای تی بگ خاک چای نیست

ذهنیتی اشتباه در مورد چای تی بگ وجود دارد.اغلب مردم فکر می کنند که از خرده چای یا خاک چای برای تولید چای تی بگ استفاده می شود و به آن رنگ افزودنی اضافه می شود. درصورتی که این تصور کاملا اشتباه است .یکی از مهمترین ویژگی های تی بگ استفاده سریع از آن و نوشیدن چای در مدت زمان کوتاه است. بنا به همین امر در تولید محصولات تی بگ چای احمد برگ های های چای طی فرایندی به شکل دانه های گرد و ریز در می آیند که اصطلاحاً به این نوع چای ،چای سی تی سی گفته می شود. باتوجه به اینکه سطح مقطع دانه های چای نسبت به دانه های چای دمی ریزتر شده اند تعداد دانه های چای که در داخل تی بگ در مجاورت آب جوش قرار می گیرند نیز بیشتر شده و چای تی بگ نسبت به چای دمی سریع تر رنگ و طعم خود را آزاد می کند.

چای تی بگ
نظر سنجی
چای احمد